Погоджено на загальних зборах від 02.09.2013р. протокол №2 Введено в дію наказом по Харківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №81 Харківської міської ради Харківської області від 02.09.2013 № 22/1-а Директор ____ Н.М.Блажко м.п Затверджено на засіданні Ради Харківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №81 Харківської міської ради Харківської області від «02» вересня 2013 протокол № 10 Голова Ради школи _______ М.В.Терещенко
Положення про батьківські комітети
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №81
Харківської міської ради Харківської області
Положення про батьківський комітет
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №81
Харківської міської ради Харківської області

І. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет школи визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітнім закладом.

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання у школі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, „Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, Статутом школи та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини та цим положенням.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів або школи приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або школи.

1.5. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.6. Дане Положення розроблене на підставі Примірного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети(ради) загальноосвітнього навчального закладу», з урахуванням специфіки діяльності закладу та вимог до статутних документів, визначених у ст. 13 Закону України „Про об’єднання громадян”.

1.7. Легалізація (офіційне визнання батьківських комітетів) є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу керівника.

ІІ. Мета, завдання, основні принципи діяльності

Батьківський комітет школи створюється з метою захисту законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов’язкового рівня базової підготовки.

Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиціЇ, становлення учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

- здобуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді;

- запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;

- всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учня, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоусторою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків школи, класів.

ІІІ. Організація та зміст роботи батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет школи, його голова та заступник обираються на загальношкільних батьківських зборах на початку кожного навчального року строком на один рік. Його склад установлюється рішенням загальношкільних батьківських зборів. До нього входять представники батьківських комітетів класів.

3.2. Батьківський комітет класу обирається на батьківських зборах класів у складі голови та парної кількості членів. Засідання проводяться тричі на рік. За необхідності проводять позачергові засідання. Рішення приймаються простою більшостю голосів.

3.3. Батьківський комітет організовує допомогу школі:

- у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їхньої самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;

- у виконанні статті 35 Закону України „Про освіту”;

- для зміцнення співробітництва вчителів, учнів та їхніх батьків;

- у контролюванні за виконанням учнями та батьками Статуту школи, єдиних вимог до учнів;

- в організації харчування дітей;

- у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання учнів згідно з держстандартом;

- у зміцненні навчально-матеріальної бази школи

- в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій із різних напрямків виховної роботи;

- у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень.

3.4. Комітет закладу, комітети класів планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень загальних зборів, рекомендацій керівника закладу, органів учнівського самоврядування, громадськості.

Батьківський комітет школи та класні батьківські комітети мають право приймати своє рішення за наявності на засіданні не менше двох третин його членів.

3.5. Для обговорення та вирішення важливих питань, проведення звітів батьківський комітет школи проводить свої засідання не менше 3 разів на рік та скликає збори батьків -класні – не менше 4 разів на рік, загальношкільні – 3 рази на рік (у вересні,січні та червні).

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва школи, а за необхідності – до відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7. На класних батьківських зборах обов’язкова присутність класного керівника, на загальношкільних – директора школи, заступника директора, класних керівників та вчителів.

3.8. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами та затверджуються їхніми головами.

3.9. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.10. Комітет закладу веде протоколи своїх засідань і зборів , які зберігаються у голови батьківського комітету.

ІV. Права та обов’язки батьківських комітетів

Комітети мають право:

4.1. Брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.

4.2. Встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я та життя учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

4.3. Звертатися до директора, класного керівника, педагогічної ради школи щодо роз’яснення стану і перспектив роботи та з окремих питань, що турбують батьків.

4.4. Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.

4.5. За необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи.

4.6. Скликати позачергові батьківські збори.

4.7. Сприяти покращенню харчування учнів.

4.8. Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування школи.

4.9. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів.

4.10. Звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей.

4.11. Виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.12. Заслуховувати інформацію директора школи про стан і перспективу роботи школи, про розгляд пропозицій батьківського комітету та їх реалізацію. Бути відзначеними грамотами та іншими формами морального заохочення.

4.13. Приймати звіти класних батьківських комітетів і виносити рішення про покращення їхньої роботи, заслуховувати повідомлення деяких батьків про виконання ст.35 Закону України „Про освіту”.

4.14. Скликати батьківські збори.

4.15. Сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу, благодійної допомоги батьків або осіб,які їх замінюють, добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних і юридичних осіб у вигляді коштів, матеріалів, виконаних робіт або іншої допомоги, не забороненої чинним законодавством України.

4.16. Залучати батьків до участі у керівництві гуртками, дитячими громадськими організаціями та іншими видами позакласної та позашкільної роботи.

Комітети зобов’язані:

-надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора школи або відповідного органу управління освітою;

-залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

-організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя та здоров’я учнів;

- у разі потреби звітувати перед загальними зборами.

4.17. Голова комітету школи є членом ради школи. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.18. Голова комітету школи є членом комісій по оприбуткуванню та списанню матеріальних цінностей, затверджених наказом по школі.

4.19. Голова комітету школи має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.20. Голова комітету (або члени) може бути членом атестаційної комісії та брати участь у її засіданнях щодо присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям.

4.21. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів засідань ради закладу.

4.22. Комітети можуть виконувати інші функції, передбачені статутом закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 599